Projektovanie energetických celkov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

    V rámci svojej projektovej činnosti sa zameriavame aj na projekciu kompletných energetických teplovodných a horúcovodných celkov výroby tepla, nízkotlakovej a vysokotlakovej výroby pary, energetických celkov výroby elektrickej energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla.

    V oblasti energetických blokov výroby teplovodných a horúcovodných celkov výroby tepla, nízkotlavej alebo vysokotlakovej výroby pary projektujeme energetické celky, kde ako palivo slúži biomasa, zemný plyn, bioplyn, vykurovací olej, nafta, drevná štiepka, benzín, petrolej, resp. slama obilnín.

    V oblasti výroby elektrickej energie realizujeme projekciu energetických celkov zameraných na využitie energetického potenciálu paliva pre výrobu elektrickej energie pomocou parných turbín, rankinového organického cyklu, parného motora, plynových turbín, horúcovzdušných turbín s vonkajším spaľovaním, spaľovacích motorov, paraplynových celkov, bioplynových staníc a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla.

    Zameriavame sa na projektovú činnosť nových energetických celkov, rovnako na rekonštrukcie a zefektívnenie existujúcich energetických systémov. Podkladom pre návrh základných parametrov projektu je naša technická analýza jednotlivých energetických systémov a na základe nej návrh vhodného technického riešenia z ktorého vychádzajú jednotlivé stupne projektovej dokumentácie. Spracovávame všetky stupne projektovej dokumentácie od štúdií, projektovej dokumentácie pre územné konanie, projektovej dokumentácie pre stavebné konanie až po realizačné projekty.