Projektovanie technológií ochrany životného prostredia a spracovania odpadov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

    V oblasti návrhov zariadení, technológií a technologických prevádzok ochrany životného prostredia a spracovania odpadov zabezpečujeme kompletnú inžiniersku a projektovú činnosť od zámerov, získania IPKZ, návrhu dokumentácie pre stavebné povolenie až po realizačnú dokumentáciu. Jednotlivé návrhy vždy vychádzajú od konkrétnych požiadaviek zákazníkov a sú prispôsobované a riešené na konkrétne technické problémy, resp. zadania.

    Zameriavame sa predovšetkým na projektovanie:
 • technológií a zariadení ochrany ovzdušia – konštruujú a dimenzujú sa vždy na konkrétne škodliviny, na ich objemový alebo hmotnostný prietok škodlivinovej vzdušniny, ich teplotu, tlak a vstupnú koncentráciu. Ide o:
  – usadzovacie zariadenia dispergovaných tuhých a kvapalných častíc a aerosólov,
  – sorpčné zariadenia plynov a pár,
  – termické a katalytické oxidačné a redukčné systémy zachytávania plynov,
  – systémy kondenzácie pár

 • technológií úpravy vody a čistenia odpadových vôd – návrh zariadení a technológií využívajúcich:
  – fyzikálne a fyzikálno-chemické procesy (sedimentáciu, filtráciu, cedenie, membránové systémy, destiláciu, adsorpciu a flotáciu),
  – biologické procesy (aeróbne a anaeróbne čistiarne odpadových vôd),
  – chemické procesy (oxidáciu, neutralizáciu, zrážanie, redukciu, spaľovanie).

 • technológií zhodnocovania a zneškodňovania odpadov – návrh technologických liniek a prevádzok:
  – separácie a spätnej recyklácie druhotných surovín,
  – výroby tuhých alternatívnych palív z odpadu,
  – aeróbnej fermentácie,
  – tepelného a termického spracovania odpadov,
  – biodegradačných plôch,
  – solidifikačných liniek pre spracovanie odpadov.