Príprava projektov na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

    Realizujeme poradenstvo v oblasti čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej Únie. Následne na základe sledovania aktuálnych výziev Vám vypracujeme projekt a kompletné zabezpečenie projektu na čerpanie finančných príspevkov z eurofondov v nasledujúcich oblastiach:

    1. Poľnohospodárstvo – v súčasnosti končí schválený Sektorový Operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka zmyslom ktorého je dosiahnuť zvýšenie konkurencieschopnosti a kvality v poľnohospodárskej výrobe a podporiť rozvoj vidieka. Pre čerpanie podpory z programu je oprávnené územie siedmych samosprávnych krajov Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja .Priority operačného programu sú zamerané na podporu produktívneho poľnohospodárstva a dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja vidieka.

    2. Samospráva – v súčasnosti bola schválená prvá verzia Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013. Tento dokument poskytuje prvý pohľad na možnosti čerpania prostriedkov z fondov EÚ od roku 2007. V súvislosti s Národným strategickým referenčným rámcom na roky 2007 – 2013 poskytujeme našich samosprávam bezplatné konzultácie, po identifikácii možných projektov u našich zákazníkov pripravujeme aj ich realizáciu.

    3. Súkromný sektor – vypracovávame projekty zamerané na podporu nových a existujúcich podnikov v oblastiach podpory rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb, podpory budovania a rekonštrukcie infraštruktúry, podpory budovania inovácií a aplikovaného výskumu, podpory úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie, rozvoja cestovného ruchu, podpory budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu.